C. Tóth Norbert DSc publikációi

(C.) Tóth Norbert publikációi

(1997–)

 

Könyvek

 

Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387–1526) (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 53. Kiadja a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Múzeumok Igazgató-sága.) Budapest–Nyíregyháza, 2003. 277 p. (ISBN 963 7220 51 8)

Zsigmondkori Oklevéltár VIII. (1421) Borsa Iván és ~. Bp., 2003. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 39.) 504 p. (ISBN 963 631 146 3)

Zsigmondkori Oklevéltár IX. (1422) Borsa Iván és ~. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 41.) 528 p. (ISBN 963 631 162 5)

Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban (1387–1440) PhD-értekezés, Kézirat, 2005. – A doktori védés ismertetése megjelent: Vita Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2005;4:505-521.

Itineraria regum et reginarum (1382–1438) Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 1. †Engel Pál és ~. Bp. 2005. (Az MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár kutatócsoport kiadványa) 188 p. (ISBN 963 219 591 4)

Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290–1526) (Az MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár kutatócsoport kiadványa) Budapest, 2006. 123 p. (ISBN 963 229 835 7)

A leleszi konvent Statutoriae sorozatának 1387–1410 közötti oklevelei (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I–II. köteteihez) (A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 36., sorozatszerk. Nagy Ferenc.) Nyíregyháza 2006. 124 p. (ISBN-13: 978 963 7240 63 8)

Zsigmondkori Oklevéltár X. (1423) Bp., 2007. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 43.) 718 p. (ISBN 978 963 631 194 0)

Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Kiadja: A Szabolcs Községért Kulturális Közhasznú Közalapítvány. Nyíregyháza, 2008. 240 p. (ISBN 978 963 0653 79 4)

Luxemburgi Zsigmond uralkodása, 1387–1437. Kossuth Kiadó 2009. 112 p. (ISBN 978 963 09 5684 0)

Zsigmondkori Oklevéltár XI. (1424) Közzéteszi Neumann Tibor és ~. Bp., 2009. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 49.) 748. p. (ISBN 978-963-631-206-0)

Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524) Piti Ferenc – Neumann Tibor – ~. Szerkesztette C. Tóth Norbert. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 65.) Nyíregyháza, 2010. 236 p. (ISBN 978 963 7220 62 3)

Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523) Közzéteszi ~. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, 2010. 290 p. (ISBN 978 963 631 192 6)

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Közzéteszi Horváth Richárd – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67.) Szerkesztette C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 408 p. (ISBN 978 963 7220 73 9.)

Zsigmondkori Oklevéltár XII. (1425) Közzéteszi ~ és Lakatos Bálint. Bp., 2013. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 52.) 640 p. (ISBN 978 963 631 220 6)

A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387–1437. Bp., 2013. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 4.) 92 p. (ISBN 978 963 08 7392 5)

 

Szerkesztett könyvek

 

„Erősségénél fogva várépítésre való” Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerkesztette: Juan Cabello–C. Tóth Norbert. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 68.) Nyíregyháza, 2011. 508 p. (ISBN 978 963 7220 75 3.)

Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. Szerkesztette Szabó Sarolta–C. Tóth Norbert. Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyírbátor, 2012. (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) 214 p. (ISBN 978 963 7220 89 0)

 

 

Tanulmányok, cikkek

 

A stefanita rend esztergomi házának kiadatlan hiteleshelyi oklevelei az Árpád-korból. Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő Bp., 1998. 283–289.

Egy hatalmaskodás lezárása az Árpád-korban. Levéltári Szemle (2000)4:31–38.

Oklevelek Simontornya középkori történetéhez (1264–1543). Levéltári Közlemények 61. (2000)1-2:93–127.

Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 42. (2000) 79–95.

Hiteleshely és a királyi különös jelenlét. Századok 135. (2001) 409–428.

A Győr-nemzetség az Árpád-korban. In: Tanulmányok a középkorról. (Analecta Mediaevalia I.) Szerk. Neumann Tibor. Argumentum Kiadó, Bp.–PPKE BTK Piliscsaba, 2001. 53–72.

Adatok a megyék és a hiteleshelyek közötti viszonyra a 14. és 15. században. Századok 136. (2002) 351–364.

Vingárti Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból. Levéltári Közlemények 63. (2002)1-2:131–175.

Az esztergomi érseki szék üresedése 1418–1423 között. Századok 137. (2003) 885–896.

Szond. (Egy dél-alföldi mezőváros a középkorban.) In: „Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedeik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. ELTE Régészettudományi Intézet, Bp., 2004. 589–600.

A Gordovai család vagyoni helyzete 1424-ben. Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. (Analecta Mediaevalia II.) Argumentum Kiadó, Bp.–PPKE BTK Piliscsaba, 2004. 271–290.

Zsigmond király tisztségviselőinek itineráriuma I. (Uralkodásának elejétől az 1420-as évekig.) Századok 138. (2004) 465–494.

A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban (Forrásközlés, kilencedik közlemény) 1441–1453. Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 34-35. Kaposvár, 2004. 9–38.

Bereg megye járásai a középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 40. (2005) 177–186.

A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból. CASTRUM A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1. (2005) 7–11.

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei, I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I. kötetéhez) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 47. (2005) 235–343.

Kiadatlan Árpád-kori királyi oklevelek a Zsigmondkori Oklevéltárban. Századok 140. (2006) 465–475.

Borsa Iván [Nekrológ] Századok 140. (2006) 533–536.

A Győr nemzetség szerepe a Győri Egyházmegye területén. Győri Tanulmányok 28. (2006) 5–10.

Mit ér egy szabó tűje, avagy Balog Mátyás emlékezetes napja. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 210–212.

A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 266–289.

Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 327–368.

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei, II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár II. kötetéhez) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 48. (2006) 323–442.

Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok 141. (2007) 391–470.

Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási törekvései a XV. század második felében. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerkesztette Horváth Alice. Vác, 2007. 173–189.

Néhány gondolat Süttő Szilárd „Recenziójáról.” Gesta 6. (2006) 74–80.

Kastelán Jakub (†1420). In: Miles Semper Honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Editori Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Vojenský historický ústav, Bratislava 2007. 37–46.

Szabolcs megye ismeretlen ispánjai Mátyás király uralkodása idején. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 42. (2007) 154–163.

Jakab várnagy (†1420). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 127. (2007) 71–84.

A mesterség jutalma. Képzelt krónikási bejegyzés 1429-ből. Tiszatáj 61. (2007)12:101–104.

Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban? A Bátori család ecsedi ágának tagjai 1377–1541. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009) 5–47.

Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009) 159–164.

Az 1395-ös lengyel betörés. (A lengyel–magyar kapcsolatak egy epizódja). In: „Honoris causa.” Tanulmányok Engel Pál emlékére. Szerk. Neumann Tibor–Rácz György. Piliscsaba–Budapest, 2008. (MTA TTI Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.) 447–485.

Zsigmond királynak a hiteleshelyekről szóló elveszett rendelete. Adalékok a kor kormányzattörténetéhez. In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Szerk. Bilkei Irén, Fedeles Tamás. (Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből 4.) Pécs, 2009. 49–64.

Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. Levéltári Közlemények 80. (2009) 169–208.

Egy könyv sorsa. In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerk. Nemerkényi Előd. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 2.) Bp., 2009. 51–55.

A nádori hivatal működése Lackfi István tisztségviselése alatt (1387–1392). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 130. (2009) 85–105.

Az 1501. évi tolnai országgyűlés (Adatok a királyi adminisztráció működéséhez.) Századok 143. (2009) 1455–1481.

Egy szabolcsi összeírás margójára. Adatok az 1458–1459-es évek politikatörténetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 45. (2010) Melléklet, 1–16.

Az út Tatáig. Országgyűlések 1510-ben. In: A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk. László János. (Annales Tataienses VI.) Tata, 2010. 9–28.

A világi igazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös tekintettel Veszprém megyére. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Veszprém, 2010. 319–344.

Rozgonyi Simon országbírósága (1409–1414). In: „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Dr. Almási Tibor, Révész Éva, Dr. Szabados György. Szeged, 2010. 49–75.

Vas megye 1427. évi „adókerülői” és a kamarahaszna adminisztrációja. Vasi Szemle 64. (2010) 670–684.

A nemesi megye a középkori Magyarországon. Öt megye példája. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 45. (2010) 405–413.

Perényi Imre nádor királyi helytartóságai. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyula (1939–2004). Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 141–170.

A győri nagy- és kisprépostok a Zsigmond-korban. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13.) Győr, 2011. 405–410. (ISBN 978 615 5035 01 2)

Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között. Adatok az egri, szerémi és váci püspökök archontológiájához. In: „Erősségénél fogva várépítésre való” Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerkesztette: Juan Cabello–C. Tóth Norbert. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 68.) (ISBN 978-963-7220-75-3) Nyíregyháza, 2011. 367–376.

Nádorváltás 1458-ban. Mátyás király első országgyűlésének időpontja. Turul 84. (2011) 98–101.

Az örökös ispánságok Zsigmond király korában. Történelmi Szemle 53. (2011) 467–477.

Királynőből királyné. Mária és Zsigmond viszonya a források tükrében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 132. (2011) 59–71.

Várdai Ferenc erdélyi püspök végrendeletének utóélete. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda: Státus Könyvkiadó, 2011. 73–115. (ISBN 978-606-8052-46-5)

(Ne)obsadenie ostrihomského arcibiskupského stolca v rokoch 1418–1423. Studia Historica Tyrnaviensia 13. (2011) 64–78.

A királyi pár Csehországban 1522–1523. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, Kronosz Kiadó, 2012. 83–95. (ISBN 978 615 5181 69 6)

Egy legenda nyomában. Szapolyai János és ecsedi Bátori István viszonya 1526 előtt. Századok 146. (2012) 443–463.

Nádorváltások a Zsigmond-korban (1386–1437). Az 1439. évi 2. tc. nyomában. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 53–65. (ISBN 978 963 312 095 8)

Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí. Kultúrne Dejiny 3. (2012)1:36–51.

Az ország nádora. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2012. 439–450.

A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt. Gazdaság és Társadalom 4. (2012) Különszám, 102–118.

Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai. Havasalföld korlátozott függetlenségének biztosítása. Hadtörténelmi Közlemények 125. (2012)4:987–1014.

Bátori (III.) István politikai pályafutásának kezdete (1503–1511). In: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. Szerkesztette Szabó Sarolta–C. Tóth Norbert. (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyírbátor, 2012. 121–140.

Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton. Magyar Tudomány 174. (2013)5:522–527.

A ferencesek megtelepedése Nyírbátorban. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Szerkesztette Medgyesy S. Norbert–Ötvös István–Őze Sándor. Bp., 2013. 153–163. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 8/1-2.) (ISBN 978 963 9961 70 8)

Források a pozsonyi várkút építésének történetéhez. Művészettörténeti Értesítő 62. (2013) 115–120.

A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének módszertana és gyakorlata) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica135. (2013) 101–123.

Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Pontot az „i-re”. A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője. Turul 86. (2013)2:41–52.

Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása. A család vázlatos története 1365-1424 között. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. sz.). Szerk. Hegyi Géza – W. Kovács András. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár 2012. [2014.] (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.) 135–166. –– 324 oldal (ISSN 2068-309X, ISBN 978 606 8178 64 6)

Az esztergom-szentistváni prépostság második vizitációja. Egyháztörténeti Szemle 15. (2014) 3–23.

 

Recenziók

 

Bónis György: Szentszéki regeszták. A szerző hátrahagyott kéziratát gondozta és szerkesztette Balogh Elemér. Bp., 1997. [Recenzió: Századok 134. (2000)1:260-264.]

Takács Imre (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001. [Recenzió: Századok 2002;2:500-502.]

 

Konferencia-részvétel, előadások

 

Győr, 2000. október 18–19. Fejezetek a magyar vármegyerendszer történetéből. „A Győr nemzetség szerepe a győri egyházmegye területén” címmel tartott előadást.

Vasvár, 2004. szeptember 9–10. Közös Múltunk Vas Vármegyében. „Vas megye hatósága a Zsigmond-korban” címmel tartott előadást.

Pécs, 2006. május 24. Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyében. Egyháztörténeti Konferencia, levezető elnök.

Vác, 2006. október 13. Báthory Miklós váci püspök emlékezete. „Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási törekvései a XV. század második felében” címmel tartott előadást.

Pécs, 2006. december 12. 825 éves a hiteleshelyi írásbeliség. „Zsigmond királynak a hiteleshelyekről szóló elveszett rendelete” címmel tartott előadást.

Pásztó, 2007. április 28. 600 éve város Pásztó, 1407–2007 “Zsigmond király és Pásztó” címmel tartott előadást.

Oradea/Nagyvárad, 2007. december 6–9. Sigismund of Luxemburg and his time “Az örökös ispánságok Zsigmond király korában” címmel tartott előadást.

Nyírbátor, 2008. november 7–8. Mátyás király és Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei segítői “Bátori István nádor esküvője” címmel tartott előadást.

Székesfehérvár, 2008. december 14. Mátyás és Beatrix esküvője (Reneszánsz Év záró rendezvénye) “Mátyás és Beatrix házasságának politikai háttere” címmel tartott előadást.

Ghergeni/Gyergyószentmiklós, 2009. május 15. Nemzetközi Történész Konferencia az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakulásának 150. évfordulója tiszteletére „Szapolyai János 1522. évi havasalföldi hadjáratai” címmel tartott előadást.

Satu Mare/Szatmárnémeti, 2009. június 26–27. Concepte şi cercetări în domeniul istoriei locale (Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban) „Bátori István nádor helytartósága (1522. febr.–1523. ápr.)” / „Regenţa palatinului Ştefan Bátori (februarie 1522 – aprilie 1523)” címmel tartott előadást.

Veszprém, 2009. szeptember 17–18. Közigazgatás egykor és ma. A veszprémi egyházmegye és a megyerendszer ezer éve “A világi igazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös tekintettel Veszprém megyére” címmel tartott előadást.

Budapest–Piliscsaba, 2009. október 14–15. 800 éves a ferences rend “A minoriták megtelepedése Nyírbátorban” címmel tartott előadást.

Pécs, 2009. december 4–5. In memoriam Kristó Gyula 1939–2004 “Perényi Imre nádor királyi helytartóságai” címmel tartott előadást.

Tata, 2010. március 8. A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés “Az út Tatáig. Országgyűlések 1510-ben” címmel tartott előadást.

Vasvár, 2010. május 27. 1000 éves Vas megye. Megyetörténeti konferencia „Vas megye 1427. évi adókerülői” címmel tartott előadást.

Nyírbátor, 2011. május 19–21. Az 500 éves a nyírbátori stallum – az ecsedi Bátori család a 15–16. században „Bátori III. István pályaképe” címmel tartott előadást.

Szeged, 2011. június 1–3. VII. Medievisztikai PhD-konferencia „A nádori hivatal betöltésének gyakorlata 1387–1526” címmel tartott előadást.

Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2011. június 21. Fiatal kutatók fóruma, „Nádor = királyi helytartó a középkori Magyarországon?” címmel tartott előadást.

Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus „Ecsedi Bátori István és Szapolyai János viszonya Mohács előtt” címmel tartott előadást.

Sopronbánfalvi Pálos–Karmelita Kolostor, 2011. október 22–23. Világvallások a társadalomtudományok tükrében tudományos konferencia „Zsigmond király és magyar főpapság” címmel tartott előadást.

Nyírbátori Báthori István Múzeum, 2011. október 25. Fedezd fel a Nyírbátori Stallumot! „Az ecsedi Báthoriak és a stallum” címmel tartott előadást.

Szegedi Tudományegyetem, BTK, 2012. február 22. A Műhelyszemináriumi előadások keretében „Az 1486. évi nádori cikkelyek hitelessége” címmel tartott előadást.

Budapest, MTA BTK TTI, 2012. május 15. Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa –– Új kutatási irányok és eredmények műhelykonferencia keretében „János vajda havasalföldi hadjárata” címmel tartott előadást.

Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2012. május 17. A DEÁK FERENC AKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET rendezésébenA magyar történelem meghatározó alakjai (III. rész): „Luxemburgi Zsigmond (1387–1437)” címmel tartott előadást.

Tata, 2012. június 13., Polgármesteri Hivatal. 600 éves a lublói béke nemzetközi konferencia keretében „Zsigmond magyar és Ulászló lengyel király találkozásai (1412–1424)” címmel tartott előadást.

Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola, 2012. július 16–21., A Rákóczi Szövetség rendezésében tartott Kárpát-medencei történelemtanár tábor keretében július 18-án „Luxemburgi Zsigmond uralkodásának vitatott évei” címmel tartott előadást.

Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum Egyesület székháza, 2012. szeptember 7–8. A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) / Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV–XVII) nemzetközi konferencia keretében „Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása(?)” / „Ascensiunea şi decăderea(?) urmaşilor voievodului Sas” címmel tartott előadást.

Smolenice, Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, 2012. október 22–24. A Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a MTA BTK TTI rendezésében a Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku / Uralkodói és főúri udvarok a késő középkorban és kora újkorban című nemzetközi konferencián „Egy főúri udvar a késő középkori Magyarországon: a Báthoriak” / „Aristokratický dvor v neskorostredovekom Uhorsku – dvor Báthoriovcov” címmel tartott előadást.

Stara Ľubovna – Spišsa Nova Ves, 2012. november 9–10. A Spišský Dejepisný Spolok (Szepesi Történelmi Társulat) rendezésében a Časť Spiša v zálohu poľských kráľov (Szepesi kerület a lengyel királyok zálogában) című nemzetközi konferencián „Stretnutia uherského kráľa Žigmunda a poľského kráľa Vladislava po Ľubovnianskom mieri (1412–1424)” / „Zsigmond magyar és II. Ulászló lengyel király személyes találkozói a lublói béke után (1412–1424)” címmel tartott előadást.

Budapest, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára, 2012. november 15. Az ELTE BTK és a PPKE BTK rendezésében a Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig című konferencián „A nádori cikkelyek keletkezése” címmel tartott előadást.

Zirc, Országos Széchényi Könyvtár, Reguly Antal Műemlékkönyvtár, 2013. szeptember 6. Szemelvények a középkori magyar egyháztörténetből előadássorozat keretében „Egyházi vezetők Zsigmond király korában” címmel tartott előadást.

Budapest, MTA BTK TTI, 2013. november 12. A magyar középkorkutatás hiányzó segédkönyvei II. – Magyarország világi archontológiája című műhelykonferencián „Az egyházi középréteg és kutatási módszertana” címmel tartott előadást.

 

Budapest, MTA BTK, 2014. február 6–7. A magyar–horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra című nemzetközi tudományos konferencián „Garai Miklós dalmát-horvát és szlavón bán örökös bánságának kérdése: A Garaiak dalmáciai birtoklása a 14. század végén” / „Pitanje vječitog banstva dalmatinsko-hrvatskog i slavonskog bana Nikole Gorjanskog: Obitelj Gorjanski u Dalmaciji na kraju 14. stoljeća” címmel tartott előadást.

Budapest, ELTE BTK, 2014. március 19. III. Mesterszakos középkorász konferencia című konferencián „A sasadi tizedper 15. század közepi krónikája” címmel tartott előadást.

Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Sapientia EMTE, 2014. június 5. Dózsa György halálának 500. évfordulója című konferencián „Vita a keresztes hadjárat kihirdetéséről. Az 1514. márciusi országgyűlés” címmel tartott előadást.

 

 

Lektorálás

 

Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. Lektorálták ~ (1242 után–1526) és Pálffy Géza (1526–1685)

A Somogy Megyei Levéltár középkori oklevelei 1232–1519. CD-ROM. (A regesztákat készítették Borsa Iván, Tóth Péter, ~; lektorálta ~)

Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525) A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1. Győr, 2005. Lektorok Neumann Tibor és ~.

Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526) (A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Füzetei 3. szám, szerk. Németh Péter) Nyíregháza, 2006.

Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Nyíregyháza, 2008. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 60.)

Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerk. Szőcs Tibor. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 51.) Budapest, 2012. (ISBN 978 963 631 219 0) p. 324.

Horváth Richárd–Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája (1458–1493). Magyar történelmi Emlékek. Értekezések. Bp., 2012. (ISBN 978 963 9627 46 8) p. 192. Lektorálta Simon Zsolt, C. Tóth Norbert.

 

Egyéb

 

Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei. CD-ROM 2001. Szerk. és gondozta Dreska Gábor. [A II. kötet szövegét gondozta és előkészítette: Neumann Tibor és ~.]

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2) CD-ROM 2003. [A Zsigmondkori Oklevéltár III. és IV. kötetének szövegét gondozta ~.]

 

 

Báthory Miklós Emlékbizottság tagja 2006. február 25–2007. február 24.

 

Doktorandusz szigorlati (Szaszkó Elek, B/7471/3/2012.) bizottsági tag, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, Questura, 2012. november 28. 10 óra.

 

Opponens, munkahelyi vita (Varga Norbert: Gazdasági és társadalmi folyamatok a villágvallások forrásaiban”) Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Kar, Széchényi István Doktori Iskola, 9400. Sopron, Erzsébet u. 9. Tanácsterem, 2013. április 24. 13 óra.

 

Doktorandusz szigorlati (Schmidtmayer Richárd, ELTE BTK/618/1/2013) bizottsági tag, ELTE BTK Bp., Múzeum krt. 2-4. 2013. április 26. 14 óra.

 

Doktorandusz munkahelyi vita (Szaszkó Elek: A Szeri Pósafi család története) bizottsági tag, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Bp., 1088. Mikszáth Kálmán tér 1. Sophianum 109. 2013. november 29. 15.30.