Piti Ferenc PhD publikációi

KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

– A Constantinus-i adománylevél. Donatio Constantini – VIII. század. Documenta Historica 19. Szeged, 1995. 28 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXIII. (1339) Bp.–Szeged, 1999. 485 p.

– Constantinus császár adománylevele. Donatio Constantini – VIII. század. A Sola Scriptura Főiskola Kiadványai. Bp., 1999. 31 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXIV. (1340) PhD-értekezés tézisei. Szeged, 2000. 13 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXIV. (1340) Bp.–Szeged, 2001. 477 p.

– Szabolcs megye hatóságának oklevelei I.  (1284–1386)  Szeged–Nyíregyháza,  2004.  233 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XX. (1336) Bp.–Szeged, 2004. 471 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXVI. (1342) Bp.–Szeged, 2007. 621 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXVII. (1343) Bp.–Szeged, 2007. 707 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXVIII. (1344) Bp.–Szeged, 2010. 635 p.

– Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 236 p. [C. Tóth Norberttel és Neumann Tiborral]

– A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti oklevelei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LII. Nyíregyháza, 2010. 387–606. (önálló klny.-ként is; megjelent: 2011. június)

– Anjou-kori Oklevéltár XXII. (1338) Bp.–Szeged, 2012. 533 p.

– Anjou-kori Oklevéltár XXIX. (1345) Bp.-Szeged, 2013. 673 p.

 

KÖNYVSZERKESZTÉSEK

– Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Az I. Medievisztikai PhD-konferencia (1999. július 2.) előadásai. Szeged, 1999. 163 p. [Homonnai Saroltával és Tóth Ildikóval]

– “Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Szerkesztőtárs: Szabados György. Szeged, 2000. 725 p.

– Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXII. Szeged, 2005. 64 p. [Makk Ferenccel]

– Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXVII. Szeged, 2007. 101 p. [Makk Ferenccel]

– Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXX. Szeged, 2009. 109 p. [Makk Ferenccel]

– Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXII. Szeged, 2011. 93 p. [Blazovich Lászlóval]

– Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. jún. 1–3. előadásai). Szeged, 2012. 571 p. [Kiss P. Attilával és Szabados Györggyel]

– Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXV. Szeged, 2013. 169 p. [Veszprémy Lászlóval]

 

TANULMÁNYOK, CIKKEK

– A kora középkori pápaság eszmetörténetének egyik legfontosabb forrása: a constantinusi adománylevél.  Világtörténet, 1996. tavasz-nyár.  21–35.

– Okleveles adatok az 1324. évi országbíróváltáshoz.  Fons, 1997/2.  243–250.

– Megjegyzések a szepesi prépost és a szepesváraljai hospesek közötti perhez (1338–1339). (Függelék: a perre vonatkozó oklevelek regesztái.) Fons, 1998/2.  265–284.

– Géza fejedelem uralkodása, István és Koppány konfliktusa 1000 év távlatából.  Bölcső, 1998. február. pp. 17–18.

– Hatalmaskodási ügyek 1339. évi oklevelekben.  Bölcső, 1998. június. pp. 11–12.

– Károly Róbert.  Rubicon, 1998/8–10.  65–66.

– Árpád-kori királyi oklevelek említései 1339. évi okiratokban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae.  Acta Historica.  Tomus CX.  Szeged, 1999.   21–27.

– Sir Urre (Egy magyar lovag Arthur király udvarában). In: Tanulmányok a középkori magyar történelemből. (Az I. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai.) Szerk.: Homonnai Sarolta–Piti Ferenc–Tóth Ildikó. Szeged, 1999. 85–90.

– Csák Máté. In: Nagy Képes Millenniumi Arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk: Rácz Árpád. Bp., 1999.  27–29. (és további utánközlések)

– Nagy Lajos. In: uo.  33–35. (és további utánközlések)

– „Keresztúton” (A pogányság társadalmi-politikai jelenléte I. István korában) In:  “Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére.  Szerk.:  Piti  Ferenc.  Szerkesztőtárs:  Szabados György.  Szeged,  2000. 435–450.

– Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó nádori oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1342–1372). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2000/4.  386–396.

– Szabolcs, Szatmár és Bereg megyék 1342–1382 között kiadott oklevelei a Vay család berkeszi levéltárában. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. Szerk.: Németh Péter. Nyíregyháza, 2000. 111–120.

– „…de adventu regis Hungarie” (Károly Róbert tervezett dalmáciai hadjáratáról az 1340. évi oklevelek tükrében) In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXV. Szeged, 2001. 41–53.

– Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó nádori oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1373–1382). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2001/2. 121–133.

– Hungary and Dalmatia in 1340. In: Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged. Vol. 2. Szeged, 2002. 3–10.

– Koppány személyének és mozgalmának megítéléséhez. Somogy, 2002/6. 530–536.

– I. Lajos király Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó oklevelei a Vay család berkeszi levéltárában (1343–1366). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002/1. 1–9.

– I. Lajos király Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó oklevelei a Vay család berkeszi levéltárában (1367–1382). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002/3. 249–257.

– Louis the Great. In: Famous Hungarians. Ed. in chief Árpád Rácz, the introductory essay written by Domokos Kosáry. Rubicon Books, Bp. 2002. 12–14.

– Szabolcs megye néhány Anjou-kori oklevelének datálásához. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXVII. Szeged, 2003. 85–93.

– Szabolcs megye Anjou-kori archontológiájához. In: Középkortörténeti tanulmányok. (A III. medievisztikai PhD-konferencia előadásai.) Szerk.: Weisz Boglárka. Szeged, 2003. 113–124.

– Szécsényi Tamás. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 24–25.

– Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó országbírói oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1343–1355). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004/1. 9–19.

– A fertői fok. Soproni Szemle, 2005/2. 164–184. [Kiss Andreával]

– Egy Károly Róbert-kori oklevél keltezése és a dévai csata időpontja. Studia professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp. 2005. 281–284.

– Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXIII. kötetéhez (1339). In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXII. Szeged, 2005. 43–53.

– Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó országbírói oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1356–1381). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2005/3. 334–342.

– Az 1342. évi nádorváltás. Századok, 2006/2. 435–441.

– Az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat és szerepe a történeti kutatások megújulásában. In: Szolnoki Tudományos Közlemények X. (2006) [CD-ROM]

– Vikáriusi oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1344–1382). Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007/1. 50–58.

– Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXIV. kötetéhez (1340). In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXVII. Szeged, 2007. 47–57.

– 625 éve hunyt el I. (Nagy) Lajos király. Tiszatáj 2007/12. 83–92.

– Új elemek a központi oklevélkiadásban az 1342. évi királyváltás után. In: Középkortörténeti tanulmányok 5. (Az V. medievisztikai PhD-konferencia előadásai.) Szerk.: Révész Éva–Halmágyi Miklós. Szeged, 2007. 129–132.

– Poznatky k sporu Spišského prepošta a Spišskopodhradských hospesov (1338–1339). In: Z minolusti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. XV (2007) Zostavil: Ivan Chalupecký. Levoča 2007. 49–56.

– Hungary, Dalmatia and the Mongols in 1340. In: Studia Hungaro-Bulgarica. II. Eds. Plamen Panajotov–István Ferincz. Sumen–Szeged, 2008. 47–54.

– Szatmár megye Anjou-kori archontológiájához. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Bp. 2009. 255–263.

– Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XX. kötetéhez (1336). In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXX. Szeged, 2009. 55–68.

– Bodrog megye hatóságának I. Lajos-kori oklevelei. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor–Révész Éva–Szabados György. Szeged, 2010. 331–340.

– Néhány Károly Róbert-kori oklevél keltezéséről. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 241–243.

– A Planned campaign of King Charles I of Hungary to Dalmatia. In: La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles. Diplomacy  in the Countries of the Angevin Dynasty in the Thirteenth-Fourteenth Centuries. Eds. Zoltán Kordé, István petrovics. Roma-Szeged, 2010. 179–185. (megjelent: 2011. július)

– Két balkányi nemes az Anjou-kori Magyarországon: Fábián és László. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 301–306.

– Kont Miklós nádor levelesítő okiratai 1366-ból. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXII. Szeged, 2011. 51–57.

– Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342). In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXV. Szeged, 2013. 71–82.

–  Opuliai László nádor proskribáló oklevele (1370). In: Ünnepi kötet dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Balogh Elemér–Homoki Nagy Mária. Szeged, 2013. 553–557.

FORRÁSFORDÍTÁSOK

– A pannonhalmi monostor kiváltságlevele. In: Az államalapítás korának írott forrásai. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15. Szeged, 1999.  37–45. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– A veszprémi püspökség adománylevele. In: uo. 92–94. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– A pécsi püspökség alapítólevele. In: uo. 95–98. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– Szent Imre herceg legendája. In: uo. 350–353. (részletfordítás)

– Rendelkezés a birodalomról (Ordinatio Imperii) [Jámbor Lajos császár oklevele, 817] In: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk: Sz. Jónás Ilona. Osiris Kiadó, Bp. 1999.  142–145. (fordítás, jegyzetek)

– Constantinusi adománylevél. In: uo. 298–303. (fordítás, jegyzetek)

– A tihanyi monostor alapítólevele (1055). In: Írott források az 1050–116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette: Makk Ferenc–Thoroczkay Gábor. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22. Szeged, 2006. 16–25. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– A zselicszentjakabi monostor alapítólevele (1061). In: uo. 29–34. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– A százdi monostor alapítólevele (1067 körül). In: uo. 35–41. (fordítás, előszó, jegyzetek)

– A pécsi püspökség alapítólevele. In: A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). I–II. Szerk. Sarbak Gábor–Fedeles Tamás–Sümegi József. Pécs, 2009. II. LIX.

 

RECENZIÓK, SZÓCIKKEK, LEKTORI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB

– A XV. század várépítészete. Aetas, 1993/1.  182–184. (recenzió)

– Ercsi; országbírók. In: Korai Magyar Történeti Lexikon. Főszerk: Kristó Gyula, szerk.: Engel Pál és Makk Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp. 1994.  188., 511–512. (szócikkek)

– Documenta Historica. A JATE Történész Diákkörének kiadványa. Társ-sorozatszerkesztő (Pándi Lajossal). Szeged, 1995–1996. (több füzet)

– A magyar Anjouk családi története.  Századok 1999/ 1.  210–213. (recenzió)

– Croates blancs (fehér horvátok), districts Sicules (székely székek), double conquête (kettõs honfoglalás), gyula, kündü, locus credibilis (hiteleshely), Moraves (morvák), Paloczes (palócok). In: Les Hongrois et L’Europe. Conquête et intégration. Textes réunis par Sándor Csernus et Klára Korompay. Université de Szeged (JATE) – Paris III – Sorbonne Nouvelle (CIEH) – Institut Hongrois de Paris. Paris – Szeged, 1999.  440–441.,  446.,  448.,  450–452. (szócikkek)

– Köszöntő. In: “Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Szerkesztőtárs: Szabados György. Szeged, 2000. 11–13. [Szabados Györggyel]

– Felvételi feladatsorok történelemből (1990–2001). Maxim Kiadó, Szeged, 2002. 308 p. (lektor)

– Felvételi feladatsorok történelemből (1990–2002). Maxim Kiadó, Szeged, 2003. 337 p. (lektor)

– Saint Stephen and his country. Századok, 2003/2. 491–494. (recenzió)

– Múltunk építőkövei. Turul, 2003/1-2. 59. (recenzió)

– Egy tanítvány emlékezése. [Nekrológ Kristó Gyuláról] Egyetem. A szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja. 2004. február. p. 1. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2004/3. 319–320.

– Tóth Ildikó: Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331) Bp.–Szeged, 2004. 385 p. (lektor)

– Forráskiadványok a Felső-Tisza-vidék régmúltjából. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2006/4. 534–535. (recenzió)

– Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). Győr, 2005. Soproni Szemle, 2007/3. 315–316. (recenzió)

– Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543. Szeged, 2010. 221 p. [társlektor: C. Tóth Norbert]

– Szőcs Tibor: Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 2012. 324 p. [társlektor: C. Tóth Norbert]

– Teiszler Éva: Anjou kori Oklevéltár XXXIV. (1350) Bp.-Szeged, 2013. 581 p. (lektor)

– Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki apátság 13. és 14. századi oklevelei. Szeged, 2014. (lektor)