Dr. Szabados György PhD Curriculum vitae

Szakmai önéletrajz

 1. december 25-én születtem Budapesten. Apai részről erdélyi református, anyai ágon dunántúli katolikus ősöktől származom. 1990-ben érettségiztem a Toldy Ferenc Gimnáziumban. 1995-ben szereztem tanári diplomát a József Attila Tudományegyetemen, magyar–történelem szakon. Emellett fakultatív latin szakos, diplomabejegyzést adó képzésben részesültem, és ezt az egyetem középfokú „C” típusú nyelvvizsgának ismeri el. Az 1993/94-es tanévben köztársasági ösztöndíjas voltam. 1995-ben jeles eredménnyel védtem meg szakdolgozatomat, amely Imre király (1196–1204) országlását tekintette át. Szegeden végeztem a medievisztika PhD-programot is, 1998 májusában abszolutóriummal, 2001 márciusában jeles eredményű doktori szigorlattal zárva. Állami középfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával rendelkezem.

Kutatói és publikációs tevékenységem 1994-től számítható, az alábbi területet öleli fel. Az egyik a IX–XIII. századi magyar történelem, különös tekintettel Imre király (1196–1204) korára. Másik fő kutatási irányom a XI–XVIII. századi magyar historiográfia fejlődése, a kor irodalmi és történeti műveltségének kölcsönhatása. A magyar történelem kezdeteiről vallott nézetek fejlődését elemzi medievisztikai-historiográfiai jellegű doktori disszertációm, amelyet 2003. március 7-én „summa cum laude” minősítéssel védtem meg. Szakdolgozatom és PhD-értekezésem témavezetője Makk Ferenc egyetemi tanár volt. Doktori oklevelemet 2003. június 27-én vettem át Szegeden. 2004. március 15-én elnyertem az Akadémiai Ifjúsági Díjat. 2006. november 10-én a Szegedi Tudományegyetem Napján Kristó Gyula Díjat kaptam. Első könyvemet, amely A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai XV–XVIII. században címen jelent meg 2006-ban. 2007. március 9-én az MTA elnöki tanácstermében Bálint Csanád akadémikus elnökletével Makk Ferenc és Szörényi László mutatta be. Harmadik kutatási irányom a korai magyar történelem közösségszervező erőinek feltárását célozza; e témának szentelt munkálataim 2008–2011 között a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával folytak, eredményük a Magyar államalapítások a IX–XI. században. Előtanulmány a korai magyar állam történelmének fordulópontjairól címen, 2011-ben kiadott könyvem lett. Három tanulmánykötet társszerkesztője vagyok. Emellett száznál is több önálló publikációm jelent meg.

Az egyetemi oktatásban 1994 szeptembere óta folyamatosan veszek részt. Ötödéves demonstrátorként (1994–1995), majd PhD-ösztöndíjasként (1995–1998) történeti segédtudományi szemináriumokat vezettem. 1999. január 1-étől az MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport (2012. január 1-étől MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport) tagjaként dolgozom, 2004. január 1-je óta tudományos főmunkatársként. Árpád-kori had- és köztörténelmi, történeti segédtudományi, historiográfiai tárgyú kurzusokat vezetek. Két hallgatóm tudományos diákköri dolgozatának opponense voltam; több más tanítványom szakdolgozatát vezettem és vezetem. 2007 szeptemberétől a szegedi medievisztikai PhD-képzésben is részt veszek (a középkori magyar államtörténetről tartok előadást), első PhD-hallgatóm 2013. április 11-én „summa cum laude” minősítéssel védte meg disszertációját. Jelenleg három PhD-hallgató témavezetője vagyok.

Több hazai és külföldi konferencián tartottam előadást. 2001-ben két, 2002-ben három, 2005-ben két hónapot töltöttem Bécsben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként. 2003 óta tagja vagyok a Hungaria Latina Társaságnak, a Magyar Történelmi Társulatnak, és a Szegedi Középkorász Műhelynek. 2006-ban a Societas Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis – International Association For Neo-Latin Studies tagja lettem, s 2006-tól számítandó MTA köztestületi tagságom. 2009 februárjától 2011 szeptemberéig az Erasmus Kollégium Ethnosz és Orientalizmus Kutatócsoportjának társvezető tanára voltam.


 1. Szabados György

Szakmai önéletrajz – vázlat

 

MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

Munkahely címe, telefon: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. +36–62/544–506

Lakáscím, telefon: 2089 Telki, Orgona u. 31. +36–26/372–668

Mobil: +36–70/315–6516

E-mail: dr.szabados.gyorgy@nullgmail.com

Végzettség

 1. szeptember – 1990. június: Középiskola, Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
 2. szeptember – 1995. június: Magyar–történelem tanárszak, JATE–BTK, Szeged
 3. szeptember – 1995. június: Latin fakultatív nyelvi képzés, JATE–BTK, Szeged
 4. szeptember – 1998. június: Medievisztika PhD-program, JATE–BTK, Szeged
 5. március: doktori szigorlat, Medievisztika PhD-program, SZTE–BTK, Szeged
 6. március: doktori védés, SZTE–BTK, Szeged
 7. június: „summa cum laude” minősítésű doktori (PhD) bizonyítvány, SZTE, Szeged

Munkahely, beosztás

 1. január 1. – 2006. december 31. MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport
 2. január 1. – 2011. december 31. MTA–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport
 3. január 1. – MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport
 4. január 1. – 2000. december 31. tudományos segédmunkatárs
 5. január 1. – 2003. december 31. tudományos munkatárs
 6. január 1. – tudományos főmunkatárs

 

Ösztöndíj

1993/1994-es tanév: köztársasági ösztöndíj (JATE–BTK, Szeged)

1995–1998: doktori ösztöndíj (JATE–BTK, Szeged)

 1. szeptember–december: rektori ösztöndíj (JATE–BTK, Szeged)
 2. szeptember–október: Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs)
 3. augusztus–október: Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs)
 4. szeptember–október: Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs)

2008–2011. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Díj

 1. március 15. Akadémiai Ifjúsági Díj
 2. november 10. Kristó Gyula Díj
 3. november 9. Élet és Tudomány – OTKA közös cikkismertető pályázata III. díj

Nyelvtudás

Angol: állami középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Latin: középfokú „C” típusú nyelvvizsgával egyenértékű záróvizsga (diplomabejegyzés)

Német: olvasási szint

Kutatási területek

IX–XIII. századi magyar történelem, XI–XVIII. századi magyar historiográfia

Felsőoktatási tevékenység

JATE/SZTE–BTK

1994/1995-ös tanév:

történeti segédtudományok (könyvészet, levéltár, forrástani ismeretek),

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat)

1995/1996-os tanév:

Árpád-kori köztörténeti szemináriumok

1996/1997-es, tanév:

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat),

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium

1997/1998-as tanév:

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat),

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium

1998/1999-es tanév:

középkori latin forrásolvasási speciálkollégium,

historiográfiai előadás, történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat),

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium

1999/2000-es tanév:

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium

2000/2001-es tanév:

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium

2001/2002-es tanév:

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium

2002/2003-as tanév:

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium

2003/2004-es tanév:

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium,

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

Forrásismeretek és forráselemzés – szeminárium,

Krónikák, filmek, rockoperák – művelődéstörténeti speciálkollégium

2004/2005-ös tanév:

Korai történelmünk szemlélete XI–XVIII. század – előadás,

A középkori magyar nemzetfogalom kérdései – szeminárium,

A magyar középkorkutatás története – előadás,

történeti segédtudományok (kronológiai és paleográfiai gyakorlat) – szeminárium

2005/2006-os tanév:

A XIII. századi magyar történet forrásaiból – szeminárium,

A Képes Krónika időrétegei – szeminárium,

A történeti segédtudományok alapjai – előadás,

Árpád-kori elbeszélő forrásaink – szeminárium,

Forrásismeretek és forráselemzés – szeminárium,

Történetírás az Árpád-korban – szeminárium

2006/2007-es tanév:

A magyar középkorkutatás története – előadás,

Árpád-kori hadtörténet – előadás,

Forrástani ismeretek – szeminárium,

szakdolgozói szeminárium,

A rajzfilm mint kortörténeti forrás – előadás,

Árpád-kori hadtörténet – előadás,

Forrástani ismeretek – szeminárium,

szakdolgozói szeminárium

2007/2008-as tanév:

A középkori államfejlődés problémái – előadás PhD-hallgatóknak,

Az Árpád-kori magyar történet forrásproblémáiból – szeminárium,

Forrástani ismeretek – szeminárium,

szakdolgozói szeminárium,

Árpád-kori hadtörténet – előadás

2008/2009-es tanév:

Történetírás a középkori Magyarországon – előadás,

Forrástani ismeretek – szeminárium,

műhelyszeminárium az ethnoszról (Erasmus Kollégium)

2009/2010-es tanév:

A korai magyar állam és ethnosz (IX–XIII. század),

A magyar középkor forrástípusai – előadás,

műhelyszeminárium az ethnoszról (Erasmus Kollégium)

2010/2011-es tanév:

Középkori államtörténet – előadás PhD-hallgatóknak,

Kora-középkori latin nyelvű krónikák olvasása – szeminárium,

A korai magyar történet forrásai – szeminárium,

A magyar középkor forrástípusai – előadás,

Kora-középkori latin nyelvű krónikák olvasása II – szeminárium

2011/2012-es tanév:

A magyar állam a IX–XIII. században – előadás,

Az Árpád-kori történelem forrásproblémáiból – szeminárium,

A magyar középkor forrástípusai – előadás,

A medievisztikai kutatások elmélete és gyakorlata – szeminárium

2012/2013-as tanév:

A medievisztikai kutatások elmélete és gyakorlata – szeminárium,

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

A magyar állam a IX–XIII. században – előadás,

A magyar középkor forrástípusai – előadás

2013/2014-es tanév:

Középkori államtörténet – előadás PhD-hallgatóknak,

A medievisztikai kutatások elmélete és gyakorlata – szeminárium,

Árpád-kori hadtörténet – szeminárium,

A magyar állam a IX–XIII. században – előadás

Tagság tudományos testületekben

Magyar Történelmi Társulat

Hungaria Latina Társaság

Societas Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis – International Association For Neo-Latin Studies

Szegedi Középkorász Műhely

MTA köztestületi tagság

Magyar Bizantinológiai Társaság

Előadások, konferenciák

 1. „Imre Bulgária királya” – I. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 1999. július 2.
 2. Hungary and the Hungarians in the Carpathian Basin (angolul) – „Agenda 2000 – Youth 2000”. Bonn, 1999. szeptember 21.
 3. Béla király – Szekszárd, 2000. február 18.
 4. A Magyar Nagyfejedelemség és a Magyar Királyság a X–XI. század fordulóján – Máriaremete (Kárpát-medencei Cserkésztalálkozó) 2000. augusztus 14.
 5. A Magyar Királyság és a Német-Római Császárság Szent István korában – Szekszárd, 2000. augusztus 31.
 6. Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról – Szent István a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban. Tihany, 2000. szeptember 30.
 7. Az írott kútfők szerepe és forráskiadványaink lehetőségei a középkori magyar marhatenyésztés kutatásában – A magyar szürke marha eredete. Vitaülés. Bugacpuszta, 2000. november 24.
 8. Kalojan, egy „román nemzeti hős” – III. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 2003. május 9.
 9. Madéfalva 240 éve – Budapest, 2004. január 7.
 10. Constance Of Aragon. The Queen Of The First Hungarian Marriage Contract (angolul) – Medieval And Early Modern Queens And Queenship: Questions Of Income And Patronage. CEU – Budapest, 2004. október 15.
 11. A magyar honvédelem a német háborúk idején 1030–1052 – Gyepűk, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében (895–1920). Nyíregyháza, 2004. november 26.
 12. Forráskiadványaink a középkori marhatenyésztés kutatásában – 74. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás. Magyar Szürke Szarvasmarha-tenyésztők szakmai napja, szakmai konferencia. Budapest, 2005. augusztus 29.
 13. A XVIII. századi magyar jezsuita történetírás fő ismérvei – A Hungaria Latina Társaság ülése. Budapest, 2006. május 12.
 14. Fountain of renewal. The roots of the critical Hungarian historiography in the 17th century (angolul) –Varietas Gentium – Communis Latinitas. XIII. International Congress for Neo-Latin Studies. 6–12. Budapest, 2006. augusztus 8.
 15. A XVIII. századi magyar történetírás jezsuita megújítói – „Innováció” – A magyar és a világtudomány napja. Jász–Nagykun–Szolnok megyei rendezvénye. Szolnok, 2006. november 9.
 16. A megújhodás kútfője. A kritikai magyar történetírás XVII. századi előzményei – A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai. Neolatin utókonferencia. Szeged, 2006. december 19.
 17. Latin, as a language of the sciences in Hungary during the 18th century (angolul) – Symposium on Language of Sciences in the Time of Linnaeus. Uppsala, 2007. június 7.
 18. Árpád-házi” „szent” királyunk Aba Sámuel – V. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 2007. június 8.
 19. A pozsonyi csata (907. július 4–5.) – Dévény, 2007. július 8.
 20. Árpád fejedelem emléke a XVI–XIX. században – Árpád emlékezete. Budapest, 2007. november 13.
 21. Katona István történetírói időszerűségéről – MTA Irodalomtudományi Intézete. Budapest, 2008. január 16.
 22. De Arpad duce deque stirpe Arpadiana (latinul) – Litterarum Vis. Omnium gentium seminaria de litterarum virtutibus penitus intellegendis. Ópusztaszer, 2008. július 28.
 23. Koppány – a megismerhetetlen Árpád-házi nagyúr – Koppány fejedelem igazsága. Symposium. Balatonfenyves, 2008. augusztus 8.
 24. Attila and Mátyás. Paralells and ’Contemplations’ (Attila és Mátyás. Párhuzamok és Elmélkedések) (angolul) – Mátyás és öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között. (Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West). Nemzetközi konferencia. Debrecen, 2008. szeptember 18.
 25. Körérvelés helyett… a magyarok bejövetelének hadtörténeti szempontú újraértékelése – „Hadak útján.” A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak XIX. konferenciája. Győr, 2008. október 22.
 26. Az állam-fogalom középkori létjogosultságáról – VI. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 2009. június 5.
 27. The yearbook as a genre of the Hungarian Jesuit historiography in the 17th–18th centuries (angolul) – Litteras et artes nobis traditas excolere. International Congress for Neo-Latin Studies. Uppsala, 2009. augusztus 4.
 28. Az évkönyv mint a XVII–XVIII. századi magyar jezsuita történetírás műfaja. Az államtörténettől az állam történetéig – Az uppsalai neolatin világkonferencián elhangzott előadások magyar nyelven (utókonferencia). Debrecen, 2009. november 27.
 29. Az első magyar nagyfejedelemről. Egy negyed évezredes vita historiográfiai tanulságai – In memoriam Kristó Gyula 1939–2004. Konferencia a PTE díszdoktora emlékére születésének 70. évfordulóján. Pécs, 2009. december 5.
 30. On the justification of the medieval state-term (angolul) – Church and ethnicity in history. Ostrava, 2010. április 22.
 31. A steppei eredetű régi magyar harci műveltség Árpád-kori továbbélése – Európa Szabadegyetem, Lakiteleki Népfőiskola „Az új nemzetpolitikáról” kurzus. Lakitelek, 2010. július 2.
 32. Magyar államalapítás a IX. században. A DAI. 38. fejezetének kritikájához – „Hadak útján.” A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak XX. konferenciája. Budapest. 2010. október 29.
 33. Hóman Bálint a korai magyar álam és etnogenezis kutatója – „Történelmi átértékelés.” Hóman Bálint és nemzedéke szerepe a magyar kulturális és tudománypolitika történetében. Székesfehérvár, 2010. november 24.
 34. A X. századi magyar államszervezetről – Medievisztika műhelyszeminárium. Szeged, 2011. április 13.
 35. The 40th Chapter of the De Administrando Imperio and the Hungarian State-organisation in the 10th Century (angolul) – Ungarn und Byzanz. Internationale Konferenz. Eötvös József Kollégium, Budapest, 2011. május 26.
 36. Avar pusztalakók és birodalmi nagymorvák. A IX. századi Kárpát-medence politikai és ethnikai viszonyairól – VII. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 2011. június 2.
 37. Árpád-házi szállásbirtokok és állami központok a X. századi Magyarországon – IX. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. november 5.
 38. Nomádállam vagy nomád állam? A 9–10. századi Magyar Nagyfejedelemség jellegéről – „Hadak útján.” A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak XXI. konferenciája. Szeged, 2011. november 25.
 39. A legyőzött magyarok mint hódítók? Konstantin császár és a népvándorlások antik modellje / The conquered Hungarians as the conquering ones? Emperor Constantine VII and the ancient model of the migrations (magyarul és angolul) – „A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc”-konferencia / „Carpathian Basin, Hungarians and Byzantium”-conference / „Das Karpatenbecken, die Ungarn und Byzanz”-Konferenz. Szeged, 2012. május 22.
 40. István király (1116–1131) az Árpád-kor fekete báránya – Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. A dél-dunántúli történészek 21. nyári konferenciája. Zánka, 2012. augusztus 20.
 41. Hadviselő steppe-állam a Kárpát-medencében és azon kívül – „Hadak útján.” A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. Visegrád, 2012. október 5.
 42. „Vulnere sagittae adverso gutturis defixae cedit” The Hungarian Raids between the historical sources and archaeological remains (angolul, Langó Péterrel közösen) – VII. Fields of Conflict Conference. Budapest, 2012. október 18.
 43. Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben – Magyar Tudományos Akadémia – Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Magyar Őstörténeti Témacsoport vitaülése. Magyar Tudományos Akadémia – Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet. Budapest, 2013. március 22.
 44. Identitásformák és hagyományok – Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának konferenciája. Magyar Tudományos Akadémia Székháza. Budapest, 2013. április 18.
 45. A múltértelmezés bátorsága jezsuita módra (1644–1811) – Történetírás Magyarországon a kora-újkorban – Kosáry Domokos emlékkonferencia. Magyar Tudományos Akadémia – Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet. Budapest, 2013. június 4.
 46. A többirányú ethnikus fejlődés lehetséges magyar példájáról – „Hadak útján.” A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak XXIII. konferenciája. Veszprém, 2013. október 3.
 47. Folytonosság és/vagy találkozás? Avar és magyar a 9. századi Kárpát-medencében – amit az írott kútfők láttatni engednek – „Sötét Idők Túlélői”. Déri Múzeum – Debreceni Egyetem. Debrecen, 2014. február 7.
 48. Etnikai sokszínűség – nemzeti egység az Árpád-korban – „Közösségtől a nemzetig: a magyar nemzet előtörténete és születése.” Széchenyi Társaság – Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 2014. február 25.
 49. Nyugati végek a IX–XI. században. Áttekintés – „Eörségnek leírása – Őrök, lövők és határvédő népek az Árpád-kori Magyarországon.” Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Őriszentpéter, 2014. április 29.
 50. Az ómorva-kérdés régen és ma – Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények. MTA SZAB Székház. Szeged, 2014. május 21. Szeged, 2014. május 21.
 51. Egy steppe-állam Európa közepén. Magyar Nagyfejedelemség – Mátyás Király Művelődési Ház, Visegrád, 2014. május 30.