Szőcs Tibor PhD publikációi

1) Könyvek

 • Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke /szerk. Szőcs Tibor/. Bp., 2012. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 51.)
 • A nádori intézmény korai története 1000–1342. Bp., 2014. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 5.)

2) Tanulmányok

 • A 14. századi krónikaszerkesztmény interpolációi és 11. századi okleveleink. In: Fons 14. (2007) 59–95.
 • Nagyfejedelmeink temetkezési helyei az írott források tükrében. In: Belvedere Meridionale 22. (2009) 1–2. szám 16–44.
 • Egy „legendás” hős: Dugovics Titusz története. In: Hadtörténelmi Közlemények 122. (2009) 3–35.
 • Nádorispán szavunk latin és magyar megnevezése és etimológiája. In: X. RODOSz Konferencia-kötet: bölcsésztudományok – élő- és élettelen természettudományok – orvostudományok – műszaki tudományok. Szerk.: Székely Tünde. Kolozsvár, 2009. 187–201.
 • A turul-monda szövegkapcsolatai a középkori írásos hagyományunkban. In: Középkortörténeti tanulmányok 6. /szerk.: G. Tóth Péter, Szabó Pál/ Szeged, 2010. 249–259.
 • Egy második „tatárjárás”? A tatár-magyar kapcsolatok a XIII. század második felében. In: Belvedere Meridionale 23. (2010) 3–4. szám 16–49.
 • A nádori oklevéladás kezdeti szakasza. In: “Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére /szerk.: Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György/. Szeged, 2010. 429–436.
 • Intézményes szóbeliség: a poroszlói rendszer az Árpád-korban. In: A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig. Információtudományi metszéspontok bölcsészeti megközelítésben /szerk.: Tóth Zsófia Anna/. Szeged, 2011. 151–160. (E-könyv)
 • Nándorfehérvár hőse: Dugovics Titusz. In: Korunk III. folyam XXIII/3. (2012. március) 13–20.
 • A nádori ítélkezés és jogkör területi vonatkozásai a 13. század első felében. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. /szerk.: Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György/. Szeged, 2012. 411–423.
 • Nándorfehérvár hőse: Dugovics Titusz. In: Mítoszaink nyomában. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2013. 71–86.
 • A nádori generalis congregatio intézményének előképe és kialakulása. In: Acta Universitatis Szegedeiensis. Acta Historica 135. (2013) 45–58.

 

3) Ismertetések, recenziók

 • Thoroczkay Gábor: Írások az Árpád-korról. In: Turul 82. (2009) 121–122.