Lakatos Bálint PhD publikációi

Tudományos publikációk jegyzéke – List of Publications

Lakatos Bálint

2004

Egy Jagelló-kori feliratgyűjtő humanista Megyericsei János (1470?–1517) életpályája és gyűjteménye. OTDK 2004/2005. Kézirat. Budapest, 2004, 26;XXXI p.

Egy XVI. századi humanista, Megyericsei János feliratgyűjtései. In Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László et al. Budapest, Typotex, 2004, 737–748.

2005

Ivanich Pál; Jakobeus, Jacobus. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 4. köt. halételek–Jordán. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2005, 385–386., 406.

Egy Jagelló-kori feliratgyűjtő humanista, Megyericsei János (1470?–1517) életpályája és gyűjteménye. In XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció. Összefoglalók. Szerk. Borsodi Ágnes. Budapest, ELTE BTK, 2005, 370.

2006

Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak egyesített és válogatott bibliográfiája a kezdetektől 2004-ig. Szerk. ~, Paksa Rudolf. Budapest, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék–Eötvös Collegium, 2006. /Történeti adattárak és bibliográfiák 1./ (Ebből külön önálló munka a rövidítésjegyzék.)

Kálnai Imre; Klimó György. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 5. köt. Jordánszky kódex–kolostorépítészet. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2006, 49., 460–461.

Kornis György; Kosztolányi György; Königsbergi Szójegyzék; Kresling, Iohannes; Kretschmer Lőrinc; Landovics István; Lanzmayr Ferenc, Łaski, Hieronymus. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 6. köt. kolostorhálózat–Lestyán. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2006, 64–65., 87–88., 117–118., 315–316., 316–317., 390–391., 396., 402–403.

2007

Lobkovitz, Bohuslav Hasištejnský z; Logau, Georg von; Lossai Péter; Magyi Sebestyén; Maturanzio, Francesco; Megyericsei János (Mikó Árpáddal közösen); Móré Fülöp, Csulai (Fedeles Tamással közösen); Mossóczy Zakariás; Murmellius-szójegyzék. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 7. köt. Lethenyei–műgyűjtemény. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2007, 74–76., 78–79., 84–85., 245–246., 330–331., 361–363., 463–464., 465–466., 477–478.

825 éves a hiteleshelyi írásbeliség – konferencia. Pécs, 2006. december 12. In Kurrens Történelem (online folyóirat). http://www.kurrenstortenelem.org/dokument/konferencia
_beszamolo/2006-2007/hiteleshely.html (2009. március 18.)

2008

Pannoniae luctus – egy humanista antológia és a törökellenes Habsburg–lengyel összefogás kísérlete, 1544. Irodalomtörténeti Közlemények 112(2008), 3. sz., 259–286.

Pelei Tamás Erasmus-kötetének glosszái (1515–1540k.). In Enumeratio. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Tóth Iván, Jutai Péter. Budapest, CHSEC, 2008, 81–88.

Városi nemesek Karánsebesen a 15–16. század fordulóján. Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv 3 (2008), 71–94.

Gesztelyi Tamás–Rácz György: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon / Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006, 198 o. (Könyvismertetés) Századok 142(2008), 5. sz., 1291–1293. (Péterfi Bencével közösen)

Nágocsi Gáspár; nagyszebeni plébániai könyvjegyzékek; nagyszombati plébániai könyvjegyzék; Nigri, Petrus; Orbán pap könyveinek jegyzéke. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 8. köt. műhely–paleográfia. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2008, 84., 102–103., 112–113., 223–224., 326.

Csulai Móré Fülöp pécsi püspök (1477k.-1526). Pécsi Hírek (Pécs város közéleti hetilapja), 6 (2008:48 [augusztus 22.]) 2. o. (Fedeles Tamással közösen)

2009

Tamás Pelei’s Glosses About the Personalities of the Transylvanian Chapter and Episcopal Court (1515–c. 1535). In: Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. Eds. Bárány, Attila, Györkös, Attila. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2009, 339–361. (Speculum historiae Debreceniense 1.)

The Papacy’s Policy on Hungarian Court Personnel 1523–1526: the Case of Imre Kálnai’s Appointments as Archdeacon and Royal Secretary. In: Infima aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Eds. Péter E. Kovács–Kornél Szovák. Budapest, Corvina, 2009, 163–193.

A Csezmiceiek. Adatok Janus Pannonius családjáról. In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerk. Nemerkényi Előd. Budapest, OSZK–MTA ITI–MOKKA-R Egyesület, 2009 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 2.), 181–192.

Az erdélyi káptalan és a püspöki udvar tagjai görbe tükörben. Történeti bejegyzések Pelei Tamás főesperes Erasmus-kötetében (1515–1530 k.). Fons 16(2009), 4. sz., 431–469.

Időrendi áttekintés. Készítette: Bojtos Anita– ~(895–1526; 1712–2007), Pálffy Géza (1526–1711). In Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az Európai Közösség eszméjéhez. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézete–Balassi Kiadó, 2009, 301–316.

A Chronological Overview. By Bojtos, Anita– ~(895–1526; 1712–2007), Pálffy, Géza (1526–1711). In On the Stage of Europe. The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community. Ed. by Marosi, Ernő. Budapest, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences–Balassi Kiadó, 2009, 329–344.

Chronologie. Erstellt von Bojtos, Anita– ~(895–1526; 1712–2007), Pálffy, Géza (1526–1711). In Auf der Bühne Europas. Der tausendjährige Beitrag Ungarns zur Idee der Europäischen Gemeinschaft. Hrsg. Marosi, Ernő. Budapest, Forschungsinstitut für Kunstgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften–Balassi Kiadó, 2009, 329–345.

I/1. A Saint Bertin-i évkönyvek. Az Úr megtestesülésének 839. esztendejében. (fordítás és jegyzetek). In A normannkérdés az orosz történelemben I. Források. Főszerk. Szvák Gyula. Szerk. Szili Sándor. Budapest, Russica Pannonicana, 2009, 15–18.

A Gyulai Nyári Művésztelep 1969–2009. Fényképek és dokumentumok. Szerk. Szakáll Ágnes, ~. Budapest–Gyula, Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság, 2009.

Pannoniae luctus; Pelei Tamás; Peuerbach, Georg. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 9. köt. Pálffy–rénes forint. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2009, 39–40., 114–115., 172–174.

2010

Kálnai Imre főesperesi és királyi titkári kinevezése (1523–1525). Adalékok a pápaság magyar személyi politikájához Mohács előtt. Századok 144(2010), 2. sz., 411–432.

A tatai országgyűlés és diplomáciai háttere (1508–1510). In A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk. László János. Tata, Tata Város Önkormányzata–Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, 2010 (Annales Tataienses VI.), 29–65.

Szegregáció, integráció, asszimiláció a középkori városfejlődés korában. [Könyvismertetés Keene, Derek–Nagy, Balázs–Szende, Katalin (eds.): Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham–Burlington, Ashgate, 2009 (Historical Urban Studies), xviii, 263p c. munkáról.] Magyar Tudomány 171(2010), 11. sz., 1404–1407.

Sbardellati János Ágoston; a selmecbányai plébánia könyvjegyzéke; Skalić Pál; Šlechta ze Všehrd, Jan; Stöckel Lénárt. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 10. köt. reneszánsz – Szeben nyomdászata. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2010, 244–245., 288., 334–336., 342–343., 386–387.

2011

Haag, Mrakes, Cuspinianus és Helianus. A német és francia követek tárgyalásai a magyar elittel az 1510-es tatai országgyűlés idején. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 17(2011), 223–238.

Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Közzéteszi C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 50.) Magyar Országos Levéltár, Bp. 2010. 290 o. (Könyvismertetés) Századok 145(2011), 2. sz. 516–519.

Paulus Niavis: Epistolae breves. Jegyzetekkel ellátta és fordította ~. In „Margarita poetica”. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Összeállította Ekler Péter. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 2011 (Nemzeti téka), 128–133.

Szentgyörgyi Gábor. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 11. köt. Széchényi – teuton lovagrend. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2011, 81–83.

Ursinus Velius, Caspar; Vietor, Hieronymus. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 12. köt. Teutsch – vízjel. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2011, 232–234., 433–436.

2012

Beszámoló az „500 éves a nyírbátori stallum – az ecsedi Bátori család a 15–16. században” című konferenciáról. Nyírbátor, Bátori várkastély, 2011. május 19–21. Századok 146(2012), 2. sz., 499–503.

Budai Kakas János. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. 13. köt. Vízkeleti-kódex – Zsombori; Pótlás. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest, Balassi, 2012, 344–345.

Zsófiateleptől Rákoshegyig. Kilencven éve vált önálló településsé. Városunk. Budapesti Honismereti Híradó XV. évf. 4. sz. 2012. október, 1., 3.

2013

Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi mezővárosokban, okleveleik tükrében. PhD-értekezés. ELTE BTK Budapest, 2013, 165+275 p., 6 térkép

Zsigmondkori oklevéltár XII. (1425). Közzéteszi: C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint. Budapest, 2013 (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II-52.).

Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013 (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 13.), 723p.; XVI színes tábla. ISBN 978-963-87475-3-2.

Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica CXXXV(2013), 139–164.

Lázár deák Tabula Hungariae-jának (1528) helyrajza és a késő középkori úthálózat. In Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013, 103–128.

Magyar vonatkozású 1526 körüli oklevelek és levelek Bernhard von Cles trienti püspök levelezésében. Kutatási jelentés (Archivio di Stato di Trento, Archivio principato vescovile, Corrispondenza Clesiana). Levéltári Közlemények 84(2013), 201–225.

Bak Borbála munkásságának bibliográfiája (1961–2013). Összeállította: Lakatos Bálint. In Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013, 707–723.

Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. Die Urkunden und Briefen aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2012. 303 o. (Könyvismertetés.) Történelmi Szemle 55(2013), 3. sz., 519–525.

Vecsey Ferenc hegedűművész (1893–1935) sírja Rómában. Rákosmenti Múzeumi Estek 8(2013), 1. sz. (2013. március), 3–4. (Kádár Zsófiával közösen.)

2014

Mezővárosi és falusi önkormányzati testületek Magyarországon a késő középkorban. Századok 148(2014), 2. sz., 495–530.

Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa. Hrsg. von Wilfried Ehbrecht (Städteforschung, Reihe A, Bd. 80.) Köln–Weimar, Wien, Böhlau, 2013, XLVI; 385 o. Városatlaszok. Az atlaszkészítés négy évtizede Európában. (Könyvismertetés.) Századok 148(2014), 2. sz., 553–557.