Mikó Gábor PhD publikációk

2007

Szent István törvényei és a pszeudo-izidori hamisítványok.
Magyar Könyvszemle 123. (2007) 153–168.

2008

Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye (Gregoriánczi-kódex).
Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. I–II. Bp. 2008. I. 96–97.

Nádasdy Tamás nádor Decreta Regum Hungariae kötete (az ún. nagyobbik Nádasdy-kódex).
Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. I–II. Bp. 2008. I. 97.

2010

16. századi dekrétumpéldányok a keszthelyi Festetics-könyvtárban.
Magyar Könyvszemle 126. (2010) 350–365.

2011

Az 1267. évi bécsi zsinat úgynevezett „magyar határozatai”.
Magyar Könyvszemle 127. (2011) 1–29.

Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata Lőcse város levéltárában.
Fons 18. (2011) 111–145.

A Corpus Juris Hungarici és 16. századi törvényhozásunk okleveles emlékei.
Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia – Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András. Bp. 2011. 63–81.

Szerkesztés:
Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. (Kádár Zsófia, Péterfi Bence, Vadas András társszerkesztőkkel) Bp. 2011.

2012

Zsigmond király 1411. évi rendelete a kamarahaszna és a tized behajtásáról.
Századok 146. (2012: 2. sz.). 319–367.

Mátyás király „krónikás könyve” egy 16. századi törvénygyűjtemény margóján.
Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Draskóczy István egyetemi tanár tiszteletére. Szerk. Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András. Bp. 2012. 573–586.

Szerkesztés:
Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Draskóczy István egyetemi tanár tiszteletére. (Péterfi Bence és Vadas András társszerkesztőkkel) Bp. 2012.

Micae mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai Magyarországról és Európáról. (Jakab Péter, Péterfi Bence és Vadas András társszerkesztőkkel) Bp. 2013.

2013

Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg?: Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása.
Történelmi Szemle 55. (2013) 1–22.

A középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma Monoszlóy András könyvtárából.
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 135. (2013) 125–137.

I. András király sírkövének legkorábbi említése.
Turul 86. (2013) 150–152.

2014

Kéziratos törvénygyűjteményeink mint történeti források.
Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon: A kezdetektől 1918-ig. Szerk. Dobszay Tamás, Forgó András, Ifj Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szijártó M István. Budapest, 2014. 55–61.

Ismeretlen országgyűlési emlék a Jagelló-korból: Adatok az 1507 és 1514 közötti országgyűlések történetéhez, valamint Werbőczy Hármaskönyvének elkészültéhez.
Történelmi Szemle 56. (2014) 455–480.